Meniny na web     Posledná úprava dňa 14.02.2014

Farnosť

Čo je farnosť ?
Je to spoločenstvo ľudí.
A čo majú spoločné ? Sú veriaci. Je to spoločenstvo kresťanov katolíkov na čele s kňazom - farárom, ktorých spájajú životné smerovania a postoje. Farnosť má žiť ako rodina. Spoločne prežívať radosti a aj starosti každého jedného človeka našej obce.

Rodičovská výchova k viere musí začínať v skorom detskom veku. Poskytuje sa tak, že si členovia rodiny navzájom pomáhajú rásť vo viere svedectvom kresťanského života podľa evanjelia. Rodinná katechéza predchádza, sprevádza a obohacuje ostatné formy vzdelávania sa vo viere. Poslaním rodičov je, aby svoje deti naučili modliť sa a aby im poodhalili ich povolanie Božích detí. Farnosť a eucharistické spoločenstvo je stredobodom liturgického života kresťanských rodín; je privilegovaným priestorom katechézy detí i rodičov.
Katechizmus katolíckej cirkvi v bode 2179 hovorí: „Farnosť je vymedzené spoločenstvo veriacich, ustanovené ustáleným spôsobom v partikulárnej cirkvi (diecéza), v ktorom je pastorálna starostlivosť zverená farárovi ako vlastnému pastierovi, ktorý podlieha autorite diecézneho biskupa. Umožňuje všetkým veriacim zhromažďovať sa na jednom mieste na nedeľnom slávení Eucharistie.“ Vyučuje spásonosné Kristovo učenie; uskutočňuje Pánovu lásku v dobrých a bratských skutkoch.“

Naša farnosť Lehota leží neďaleko starobylej Nitry. Tu na hradnom kopci sa nachádzal prvý kresťanský kostol na území dnešného Slovenska a na vrchu Zobor najstarší kláštor sv. Hypolita, v ktorom bol aj sv. Andrej Svorad. Potom žil sám pustovníckym životom v jaskyni, ktorá je pod Zoborom dodnes. Zvyšok života žil na Skalke pri Trenčíne.

V roku 1946 sa odčlenila filiálka Lehota od farnosti Veľké Zálužie a vznikla nová farnosť Lehota. Skladá sa z jednej obce Lehota a z osady Krvavé Šenky. O farnosť sa stará kňaz – farár.

Rok apoštola Pavla

Z príležitosti dvetisíceho výročia narodenia veľkého apoštola národov v sobotu 28. júna 2008 Benedikt XVI. predsedal prvým vešperám Slávnosti sv. Petra a Pavla. Slávnosť sa konala v Bazilike sv. Pavla za hradbami a pápež oficiálne otvoril "Rok sv. Pavla", ktorý potrvá do 29. júna 2009. Život a skutky apoštola Pavla, rok apoštola Pavla, informmácie

Zmena hraníc diecéz

V roku 2008 sa uskutočnila reorganizácia diecéz. Naša farnosť sa nachádza v Nitrianskej diecéze.

Mapa Nitrianskej diecézy

Správca farnosti:

Mgr. Róbert Horka

Kostol

Viditeľným znakom farnosti je chrám – kostol. Tak je to aj u nás v Lehote. Rímskokatolícky kostol svätej Anny bol postavený v rokoch 1750 – 1755 v barokovo – klasicistickom štýle. Začiatkom 19. storočia bol zreštaurovaný. V polovici 20. storočia bol rozšírený prístavbou na južnej strane svätyne. Kostol je jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom s južnou prístavbou a s predstavanou vežou. Svätyňa má v uzávere valenú lunetovú klenbu a dve polia krížovej hrebienkovej klenby. Klenba dosadá na piliere s pilastrami. Loď má rovný strop a pod chórom pruskú klenbu. Fasády sú členené lizenovým orámovaním. Veža s nárožnými lizénami je zakončená ihlanom.

 
© krajvasek 2000-2007 © Obecný úrad Lehota All Rights Reserved
Design by Free CSS Templates