Meniny na web     Posledná úprava dňa 22.02.2015

Všeobecne záväzné nariadenia obce Lehota

rok 2015

č. 01/2015 o zimnej údržbe na miestnych komunikácií v obci Lehota

rok 2014

Dodatok č. 5/2014 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lehota
Všeobecne záväzné nariadenie obce č.3/2014
O miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lehota na kalendárny rok 2015

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.2/2014
O dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2015.

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.1/2014
O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lehota

rok 2013

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.5/2013 a č.6/2013
dane a poplatky pre rok 2014

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.4/2013
o určení výšky dotácie na prevádzku ZŠ...

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.3/2013
postup a podmienky poskytovania sociálnej pomoci ...

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.2/2013
Zásady tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov a bytových domov obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.1/2013
Podmienky a kritéria prideľovania a správy nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania

DODATOK č. 1 k VZN č. 4/2010

rok 2012

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.4/2012
DODATOK č. 3 k VZN č. 1/2010

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.2/2012 a Všeobecne záväzné nariadenie obce č.3/2012
o dani z nehnuteľnosti a Omiestnych daniach a miestnom poplatku za TKO ..

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.1/2012
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom obce Lehota.

rok 2010

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.5/2010
o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Lehota

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.4/2010
o verejnom poriadku na území obce Lehota

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.3/2010
o chove, držaní a ochrane psov na území obce Lehota

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.2/2010
o kronike obce Lehota

Dodatok č.1 k všeobecne záväznému nariadeniu
"zásady hospodárenia s majetkom obce"

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.1/2010
"o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lehota"

rok 2009

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.4/2009
"Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska"

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.3/2009

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.2/2009

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.1/2009

rok 2008

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.4/2008


Všeobecne záväzné nariadenie obce č.3/2008
Všeobecne záväzné nariadenie obce č.2/2008
Všeobecne záväzné nariadenie obce č.1/2008

rok 2007

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.3/2007


Všeobecne záväzné nariadenie obce č.2/2007
Všeobecne záväzné nariadenie obce č.1/2007

rok 2001

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.2/2001 - formát .doc

rok 1999

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.3/1999 - formát .doc

 
© krajvasek 2000-2007 © Obecný úrad Lehota All Rights Reserved
Design by Free CSS Templates