Meniny na web     Posledná úprava dňa 15.11.2010

Stavba a jej náležitosti

Chystáte sa stavať ? Môžu sa Vám hodiť naše rady...

Ohlásenie drobnej stavby

Tlačivo - ohlásenie drobnej stavby
Tlačivo po vyplnení treba odovzdať na obecnom úrade.

Stavebné povolenie

Tlačivo - formulár N3, stavebné povolenie - FO
Tlačivo - súhlas na malý zdroj znečistenia

Výber zo stavebného zákona - presné znenia: stavebné povolenie, zmeny stavieb pred ich dokončením, ohlásenie stavebnému úradu ...

K žiadosti o vydanie stavebného povolenia na rodinný dom stavebník pripojí:
1. doklady, ktorými stavebník preukáže, že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo že má k pozemku či stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť požadovanú stavbu, alebo vykonať zmenu stavby
- listy vlastníctva pre stavebníka (originál)
- list vlastníctva pre stavebníka - k pozemkom - k stavbám
- iné právo - Nájomná zmluva; Dohoda o zriadení vecného bremena; Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
2. kópiu z katastrálnej mapy (originál s kolkom)
3. správny poplatok v hodnote 1.000,- Sk
4. projektovú dokumentáciu stavby, vypracovanú oprávnenou osobou v troch vyhotoveniach; ak ide o stavby podľa §45 ods. 6, písm.6 SZ, postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním (rozsah projektovej dokumentácie upravuje § 9 SZ)
- v projektovej dokumentácii musí byť súlad so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou obce;
- vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností
- súhlas obce k malému zdroju znečisťovania ovzdušia;
- vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu - Hradné námestie S.Nitra
- (povolenie na zriadenie studne od obce)
- OÚŽP Nitra, odpady
- súhlas Obvodný pozemkový úrad Nitra, Štefánikova 88 (pokiaľ je na LV vedená parcela ako poľ. Pôda)
- súhlas s napojením od správcov inžinierskych vedení: SPP a.s.; - ZVAS a.s. Nitra; - ŽE a.s. PZ Nitra; - ZEZ a.s. Bratislava
- potvrdenie k existencii podzemných vedení od ich správcov : - ST a.s. Nitra, - ZEZ a.s. Nitra, - ZVS a.s. Nitra, - SPP a.s. Nitra, - ST a.s. Nitra, - ST-SDK a.s. Nitra
- vyhlásenie odborného dozora stavby pri svojpomocnej výstavbe
K žiadosti ohlásenie drobnej stavby sa priloží:
- žiadosť
- list vlastníctva a + kópia z katastrálnej mapy
- pasport stavby
- susedia
- stavebný dozor
- poplatok 500,- Sk
K žiadosti o kolaudáciu stavebník predloží:
- žiadosť
- kópiu stavebného povolenia (s označenou právoplatnosťou)
- geometrický plán (zameranie novostavby)
(ostatné : t.j. PD. revízne správy : elekro, plyn, atest komína, vodotesnosť žumpy, atď. si stavebník ponechá doma)
- poplatok 700,- Sk

Pridelenie súpisného čísla

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla
Žiadosť o pridelenie súpisného čísla

www.azetin.sk - veľmi podrobne spracovaná stránka, kde nájdete všetky potrebné informácie !

 
© krajvasek 2000-2007 © Obecný úrad Lehota All Rights Reserved
Design by Free CSS Templates